Ga naar inhoud
RED Horticulture
arrow
ROUGE ENGINEERED DESIGNS is een besloten vennootschap met een aandelenkapitaal van € 16.666, met maatschappelijke zetel op 60, Quai Perrache – 69 002 LYON, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 840 702 609 RCS LYON (hierna “RED”).

Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden van RED Horticulture B.V.,Naaldwijk

RED Horticulture B.V., gevestigd aan Europa 1, te 2672 ZX Naaldwijk, verkoopt en levert een gecombineerd en geïntegreerd systeem bestaande uit apparatuur (waaronder in het bijzonder armaturen, besturingskaarten, sensoren, de REDBox en bijbehorende toegangspunten en de ophanghaken), software, softwaregestuurde diensten en persoonlijke ondersteuningsdiensten voor het leveren van datagestuurde lichtstrategieën voor de glastuinbouw. Dit is de RED Solution.

De RED Solution haalt relevante gegevens uit de kassen van onze Klanten ten behoeve van al onze Klanten. Deze gegevens omvatten o.a. lichtgegevens, groeigegevens en gewasgegevens. Wij analyseren deze gegevens en gebruiken ze voor ons onderzoek, onze oplossingen en onze adviesdiensten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten in verband met de verkoop en levering van onze RED Solution, inclusief de verkoop van producten en de levering van

diensten.

Deze voorwaarden bestaan uit de volgende delen:

A. Algemeen

B. Levering van Apparatuur

C. Levering van diensten

D. MyRED Software

E. Slotbepalingen

 

 

A. Algemeen

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle verkoop en leveringen van apparatuur, systemen of diensten.

1.2 In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van een gesloten overeenkomst of een gedaan aanbod, prevaleren de voorwaarden van die overeenkomst of dat aanbod.

1.3 Alle voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk afgewezen en hebben geen enkele werking of gevolgen.

1.4 Verkoopdiensten, backofficediensten, aftersales-diensten, ITondersteuning en andere diensten kunnen door andere RED Horticulture-entiteiten worden verleend. Deze andere RED Horticulture-entiteiten handelen uitsluitend als tussenpersoon namens RED Horticulture B.V. Niets in de communicatie en correspondentie via een dergelijke andere RED Horticultureentiteit is bedoeld om een overeenkomst of contract tussen de Klant en deze andere RED Horticulture-entiteit tot stand te brengen.

 

2. Apparatuur, Diensten, abonnementen en Software as a Service (SaaS)

2.1 Wij leveren een gecombineerd en geïntegreerd system bestaande uit producten (waaronder in het bijzonder armaturen, besturingskaarten, sensoren, de REDBox en bijbehorende toegangspunten en de ophanghaken, hierna ‘de Apparatuur’), software, softwaregestuurde diensten en persoonlijke ondersteuningsdiensten voor het leveren van datagestuurde

lichtstrategieën voor de glastuinbouw, zoals vermeld in ons aanbod. Onze diensten, abonnementen en oplossingen zijn alleen beschikbaar in combinatie met de verkoop en levering van Apparatuur.

2.2 Bepaalde diensten (MyRED Software) worden geleverd als Software as a Service (SaaS) op abonnementsbasis, zoals vermeld in het aanbod.

 

3. Aanbod, opdrachtbevestiging, overeenkomst

3.1 Al onze aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode zoals vermeld in het aanbod, en in ieder geval niet langer dan 30 dagen na de datum van het aanbod.

3.2 Al onze aanbiedingen, offertes, tarieven en prijzen zijn vrijblijvend.

3.3 Opdrachten van de koper zijn slechts bindend indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Overeenkomsten komen pas tot stand nadat onze schriftelijke opdrachtbevestiging door de Klant is ondertekend.

3.5 Mondelinge afspraken, toezeggingen, of garanties van onze medewerkers in verband met het sluiten van de overeenkomst zijn niet bindend tenzij deze schriftelijk door ons worden bevestigd.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen luiden in euro’s, exclusief btw en andere overheidsheffingen of belastingen.

4.2 Alle prijzen voor geleverde producten worden aangeboden op basis ‘DAP’ – aflevering bij klant of opgegeven uitlaadlocatie – of ‘DDP’ Rotterdam / Schiphol (Incoterms, meest recente versie), zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Prijzen zijn exclusief verpakkings-, opslag- en lossingskosten.

4.3 Wij behouden ons het recht voor de prijzen voor producten en/of diensten aan te passen in geval van een stijging van kostenbepalende factoren die zich voordoet tussen de datum van onze opdrachtbevestiging en de levering van de producten en/of de uitvoering van de diensten. Kostenbepalende factoren zijn onder meer de prijs van grondstoffen, erzendkosten, arbeidskosten en wisselkoersschommelingen.

4.4 De prijzen voor abonnementsdiensten kunnen per 1 augustusvan elk kalenderjaar worden aangepast conform onze prijslijst. Wij zullen de prijsaanpassingen voor abonnementsdiensten uiterlijk op 1 mei van het desbetreffende kalenderjaar bekendmaken. Dergelijke prijsaanpassingen worden per e-mailaangekondigd. Indien de prijsaanpassing voor het volgende

kalenderjaar meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht het contract op te zeggen per 1 augustus van het lopende kalenderjaar.

 

5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, moeten facturen voor de levering van Apparatuur binnen 8 dagen na levering worden betaald. Tenzij anders overeengekomen, moeten alle andere betalingen binnen 30 dagen na de factuurdatum worden voldaan door overschrijving op de bankrekening die op onzefactuur staat vermeld.

5.2 Wij verlangen een aanbetaling voor de opdracht, zoals vermeld in ons aanbod. Aanbetalingen dienen onmiddellijk te worden voldaan. Wanneer een aanbetaling wordt gevraagd, zullen wij de opdracht niet verwerken en/of Apparatuur en/of diensten niet leveren totdat de aanbetaling is gedaan. Wij kunnen ook (gedeeltelijke) vooruitbetalingen oorafgaand aan de levering verlangen, zoals nader gespecificeerd in ons aanbod. Facturen vóór levering dienen onmiddellijk te worden voldaan en wij zullen geen Apparatuur leveren totdat een dergelijke vooruitbetaling is ontvangen.

5.3 In geval van te late betaling of wanbetaling is de Klant vanaf de vervaldag vertragingsrente verschuldigd over alle verschuldigde bedragen tot en met de dag waarop wij de volledige betaling hebben ontvangen. De rente bedraagt 16% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.

5.4 De Klant heeft slechts recht op opschorting of verrekening, indien tegenvorderingen onbetwist zijn of zijn vastgesteld in een onherroepelijke rechterlijke uitspraak en op dezelfde contractuele relatie berusten.

 

6. Medewerking en verantwoordelijkheid van de Klant

6.1 De Klant garandeert dat alle aan ons verstrekte informatie, documentatie en tekeningen volledig, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn. Wij mogen vertrouwen op de juistheid en volledigheid van alle aan ons verstrekte informatie, documentatie en tekeningen.

6.2 De Klant is verantwoordelijk voor alle informatie, opdrachten, materialen en handelingen die worden verstrekt of verricht door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden in verband met de levering van onze producten of diensten.

6.3 De Klant is verantwoordelijk voor het in stand houden en operationeel houden van een point-to-point internetverbinding gedurende de looptijd van de overeenkomst. Onze producten en diensten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van een internetverbinding.

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van een functioneel en operationeel elektriciteitsnet en elektriciteitsdistributie vrij van spanningsschommelingen. De Power Quality van het elektriciteitsnet dient conform EN 50160 te zijn.

 

7. Wijzigingen en variaties

7.1 Voor alle door de Klant gewenste wijzigingen, aanpassingen of afwijkingen van een aankooporder, opdrachtbevestiging of overeenkomst is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Dergelijke wijzigingen of variaties kunnen van invloed zijn op de planning, het tijdstip van levering, de prestaties of de prijs van de Apparatuur of diensten. Wij zullen de Klant binnen een redelijke termijn informeren over de gevolgen van dergelijke wijzigingen of variaties. De Klant aanvaardt deze gevolgen en is verplicht alle bijkomende kosten en uitgaven in verband daarmee te betalen.

 

8. Overmacht

8.1 Indien wij door omstandigheden, die niet aan ons kunnen worden toegerekend in de zin van art. 6:75 BW (‘Overmacht’), niet in staat zijn enige verplichting onder onze overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt.

8.2 Dergelijke niet aan ons toe te rekenen omstandigheden (‘overmacht’) zijn alle omstandigheden of voorvallen die redelijkerwijs buiten onze invloedssfeer liggen, ongeacht of deze voorzienbaar zijn/waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen (waaronder aardbevingen, blikseminslag, overstromingen, orkanen of extreme weersomstandigheden), stakingen, lock-outs, oorlog, terrorisme, rellen en burgerlijke onrust, brand, cybercriminaliteit en hacking, import- of handelsbeperkingen, stroomstoringen, uitval van fabrieken of machines, lockdowns, of wanprestatie van leveranciers ofandere derden waarvan wij gebruikmaken (zoals connectiviteits- en communicatiediensten).

8.3 Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor zover toegestaan onder dwingend recht, is onze aansprakelijkheid voor alle vorderingen van welke aard dan ook, hetzij voor geleverde Apparatuur of diensten, hetzij voor enige andere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot maximaal 50% van de totale netto contractwaarde van de levering van Apparatuur (exclusief btw, verpakkings-, opslag- en transportkosten, en kosten voor laden/lossen), zoals vermeld in de Overeenkomst of de opdrachtbevestiging. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,00.

9.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor winstderving, productieverlies, gemiste besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, reputatieverlies of enige andere indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of beoordeling van dergelijke schade.

9.3 Voor een aansprakelijksclaim is vereist dat de Klant ons binnen 14 dagen na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim daarvan op de hoogte stelt. Deze kennisgeving dient schriftelijk te geschieden, met vermelding van de gronden van de claim en onderbouwd met documentatie met betrekkingtot de claim, anders wordt de claim uitgesloten. Een gerechtelijke procedure in verband met een aansprakelijkheidsclaim moet binnen een jaar na de kennisgeving worden ingesteld.

B. Levering van Apparatuur

Het volgende onderdeel is van toepassing op alle verkopen en leveringen van Apparatuur, waaronder in het bijzonder armaturen, besturingskaarten, sensoren, de REDBox en bijbehorende toegangspunten en de ophanghaken.

 

10. Levertijd

10.1 Alle levertijden zoals vermeld in onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of andere documenten zijn indicatief. Wij zullen ons – binnen de grenzen van het redelijke en

commercieel haalbare – inspannen om de aangegeven data te

halen.

10.2 De levertijd gaat in op de datum van de overeenkomst, d.w.z.

zodra de opdrachtbevestiging door de Klant is getekend, en op

voorwaarde dat overeenstemming is bereikt over alle

commerciële en technische details, waaronder goedkeuring van

tekeningen, plannen en dergelijke, en onder voorbehoud van

een aanbetaling of vooruitbetaling, indien van toepassing.

10.3 In geval van vertraging in de levering, zullen wij ons inspannen

om de levering zo snel mogelijk plaats te laten vinden. De Klant

heeft echter in geen geval het recht om de overeenkomst te

ontbinden en/of schadevergoeding te eisen wegens te late

levering.

 

11. Levering

11.1 Levering vindt plaats wanneer wij de Apparatuur aan de Klant

ter beschikking stellen en de Klant informeren dat de

Apparatuur te zijner beschikking staat. Vanaf dat moment

draagt de Klant het risico van de Apparatuur. Indien de Klant de

Apparatuur niet in ontvangst neemt, zijn alle kosten en lasten

voor verdere opslag, verzekering en dergelijke voor rekening

van de Klant.

11.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de Apparatuur ‘DAP’ bij

de klant of de opgegeven plaats van levering geleverd

(Incoterms, meest recente versie), zoals vermeld in de

opdrachtbevestiging.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle geleverde Apparatuur blijft ons eigendom totdat de Klant

aan al zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst

met ons heeft voldaan, met inbegrip van betaling van rente,

boetes, schadevergoeding en andere vorderingen wegens nietnakoming.

12.2 Zolang op de geleverde Apparatuur een eigendomsvoorbehoud

rust, mag en kan de Klant de Apparatuur niet bezwaren. De

Klant mag en kan niet over de Apparatuur beschikken anders

dan in het kader van de normale bedrijfsvoering. Deze

bepalingen creëren niet alleen een verplichting, maar hebben

ook goederenrechtelijke werking.

12.3 In geval van beslaglegging door derden dient de Klant ons

onmiddellijk op de hoogte te brengen. De Klant dient ook derden

onmiddellijk op de hoogte te brengen van ons

eigendomsvoorbehoud.

 

13. Non-conformiteit, gebreken, garantie

13.1 De Klant dient de Apparatuur onmiddellijk na aflevering te

inspecteren. Elke aan de buitenkant zichtbare beschadiging van

de Apparatuur of de buitenste verpakking moet op het

vervoersdocument worden vermeld; hetzelfde geldt voor elk

tekort aan Equipment of colli/artikelen. Voorts dient de Klant

elke non-conformiteit, beschadiging, zichtbaar gebrek of

onjuistheid wat betreft soort, aantal, kleur en dergelijke

onmiddellijk, en in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering,

te melden.

13.2 Verborgen gebreken moeten binnen 5 werkdagen na ontdekking

worden gemeld. Bij het melden van een nonconformiteit

dient de Klant een beschrijving van de redenen te

verstrekken en, indien mogelijk, bewijsstukken, zoals foto’s. Bij

te late inspectie en melding zijn alle vorderingen wegens nonconformiteit

uitgesloten.

13.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garanderen wij dat

onze Apparatuur vrij is van gebreken gedurende een periode

van vijf jaar na levering. Garantieclaims moeten worden

ingediend in overeenstemming met ons garantieprotocol,

anders is de garantieclaim uitgesloten.

13.4 Onze garantie dekt geen non-conformiteit veroorzaakt door (a)

normale slijtage, (b) oneigenlijk gebruik en onoordeelkundige

bediening, (c) onjuiste opslag, (d) gebrek aan onderhoud of

onjuist uitgevoerd onderhoud, in het bijzonder niet conform

onze onderhoudsvoorschriften, (e) installatie, montage,

aanpassing of reparaties uitgevoerd door de Klant of derden

namens de Klant, (f) storingen, wanbeheer of enig ander

operationele storing van het elektriciteitsnet.

13.5 De aangegeven, geschatte of gemeten levensduur van de

producten berusten op gestandaardiseerde metingen en geven

een indicatie van de gemiddelde operationele levensduur.

Hieraan kan geen specifieke prestatieclaim of garantie voor een

individueel apparaat of specifiek onderdeel daarvan worden

ontleend.

13.6 De aangegeven prestatie van de Apparatuur is slechts een

indicatie. De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren en zijn

afhankelijk van diverse externe factoren, zoals onder andere:

reflecties van (andere) apparatuur, blackout schermen,

verwarmingsbuizen, de hoogte van de planten, sensor

kalibratie etc. Wij garanderen op generlei wijze een

specifiek/bepaald resultaat bij de inzet van de Apparatuur.

13.7 In geval van een gerechtvaardigde klacht wegens nonconformiteit

kunnen wij, naar onze keuze en binnen een

redelijke termijn, de producten herstellen of vervangen. Indien

ondanks redelijke inspanningen een gebrek niet kan worden

hersteld en geen vervangend product kan worden geleverd,

zullen wij een passende vergoeding betalen voor de prijs die is

betaald voor de desbetreffende producten, rekening houdend

met een eventueel gebruik van de producten. Vervangende

producten kunnen kleine afwijkingen in ontwerp of specificaties

vertonen die de functionaliteit van de producten niet

beïnvloeden

13.8 De Klant is verantwoordelijk voor de verzending van onderdelen

of producten die moeten worden hersteld of vervangen wegens

non-conformiteit in overeenstemming met ons garantieprotocol

en vergezeld van een naar behoren ingevuld RMA (return

merchandise authorization)-formulier voor garantie. Alle

transport- en verzendkosten, alsmede alle kosten van de- en

herinstallatie zijn voor rekening van de Klant.

13.9 Alle verdere aanspraken zijn uitgesloten. De in dit artikel opgesomde

aanspraken zijn de enige remedie in geval van enige

claim vanwege non-conformiteit of gebreken van de geleverde

Apparatuur.

13.10 Tenzij anders overeengekomen, wordt bij reparaties, vervanging

of herstel de garantietermijn van de desbetreffende

Apparatuur niet verlengd of vernieuwd.

 

C. Levering van diensten

Wij leveren zowel ondersteunings- en adviesdiensten als ook

dienstverlening doormiddel en ten aanzien van onze

softwareoplossingen. Dit onderdeel is van toepassing op alle

diensten die wij leveren.

 

14. Aangeboden diensten

14.1 Wij leveren ondersteunende diensten voor het opzetten van de

RED Solution, informatie over en een introductie in onze

producten en (software)diensten, en ondersteuning aan de

Klant bij het in gebruik nemen van de RED Solution, zoals

beschreven in het aanbod en/of de opdrachtbevestiging.

14.2 Wij leveren gepersonaliseerde en op maat gemaakte adviesdiensten

als eenmalige dienst of gedurende een periode of

voor een bepaald project, zoals beschreven in het aanbod en/of

de opdrachtbevestiging.

14.3 Wij leveren op software gebaseerde diensten (MyRED

Software) die de Klant ondersteunen bij het belichten van zijn

kas met het meest optimale lichtrecept om het energieverbruik

te verminderen en de opbrengst en de kwaliteit van het gewas

te verbeteren. Onze software bestaat uit een tool voor het

programmeren van ingestelde waarden en een interface om

inzicht te krijgen in de lichtparameters. Wij garanderen

nooit/geen specifieke resultaten.

 

15. Uitvoering van de diensten

15.1 Tenzij anders overeengekomen, leveren wij onze diensten op

afstand, vanuit onze bedrijfsvestiging.

15.2 Wij leveren onze ondersteunings- en adviesdiensten tijdens

kantooruren tussen 9:00 uur en 18:00 uur MET.

15.3 Wij streven ernaar onze diensten te leveren conform de

overeenkomst of opdrachtbevestiging, tenzij wij uitdrukkelijk

een bepaald resultaat afspreken. Wij leveren onze diensten

naar beste weten en volgens de eisen van goed werk.

 

16. Klachten

16.1 Klachten in verband met de dienstverlening moeten binnen 5

werkdagen na ontdekking van de gebeurtenis of de feiten die

aanleiding geven tot de klacht worden ingediend. Indien een

klacht te laat wordt ingediend, zijn alle verdere vorderingen

uitgesloten.

 

17. Termijn en tussentijdse opzegging

17.1 De termijn voor de levering van onze diensten wordt vermeld in

het aanbod of in de opdrachtbevestiging. In afwijking van art.

7:408 BW kan de Klant de diensten niet opzeggen voor het

verstrijken van de gestelde termijn.

D. MyRED Software

Het volgende onderdeel is van toepassing op het abonnement

op onze MyRED Software als een SaaS-oplossing.

 

18. Software as a service (SaaS)

18.1 Wij leveren MyRED Software als Software as a Service (SaaS).

Wij leveren de software in de laatste versie op

abonnementsbasis via internet gedurende de looptijd van de

overeenkomst.

18.2 Wij ontwikkelen onze software voortdurend. Al onze updates en

upgrades worden gedurende de looptijd van de overeenkomst

zonder verdere kosten aan de Klant ter beschikking gesteld.

18.3 MyRED Software is toegankelijk door middel van een browser,

via een computer, een smartphone of een tablet.

18.4 MyRED Software is ook beschikbaar als applicatie, genaamd

MyRED Mobile. De applicatie is een compacte versie van

MyRED Software met beperkte functionaliteiten en datasets om

de weergave te vergemakkelijken.

18.5 MyRED Software is toegankelijk via alle browsers die in de

huidige markt als standaard worden beschouwd. Wij kunnen de

toegang tot of de ondersteuning van alle beschikbare

webbrowsers of alle versies daarvan niet garanderen.

18.6 Wij hebben het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding,

wijzigingen in onze software aan te brengen die

gevolgen kunnen hebben voor de door de Klant gebruikte

browsers. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zullen wij

redelijke inspanningen leveren om te zorgen voor de overgang

naar een andere browser. De Klant is verantwoordelijk voor zijn

eigen kosten die hieruit voortvloeien.

 

19. Niet-exclusieve licentie

19.1 Wij verlenen hierbij aan de Klant het niet-exclusieve, nietsublicentieerbare

en niet-overdraagbare recht op normaal

gebruik van de MyRED Software gedurende de abonnementsperiode.

19.2 Dit gebruiksrecht is beperkt tot de toepassing van de MyRED

Software uitsluitend voor gebruik door de Klant in zijn eigen

bedrijf, voor het maximaal overeengekomen aantal gebruikers

en het maximaal overeengekomen aantal apparaten.

19.3 De Klant heeft niet het recht om de software te kopiëren, te

verspreiden, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te

decompileren, of anderszins te trachten de broncode of de

algoritmen van de software af te leiden, noch om daarvan

afgeleide werken te maken, of om de veiligheidsmaatregelen te

decoderen, te ontsleutelen, of te neutraliseren of om de

bescherming van de software op enigerlei wijze te verwijderen

of te omzeilen.

 

20. Beschikbaarheid, softwareondersteuning en onderhoud

20.1 Wij spannen ons naar beste vermogen in om de beschikbaarheid

van de MyRED Software te waarborgen. Beschikbaarheid

houdt in dat de software beschikbaar en

toegankelijk is op onze servers. Het verwijst niet naar de

beschikbaarheid van een internetverbinding met de systemen

van de Klant.

20.2 Voor de MyRED Software is dagelijks tussen 09:00 en 18:00

uur een onderhouds- en ondersteuningsdienst beschikbaar.

20.3 Wij plannen en kondigen gepland onderhoud minimaal 2

werkdagen van tevoren aan.

 

21. Ophalen en analyseren van gegevens

21.1 De MyRED Software meet, haalt en bewaart diverse gegevens

uit de kas van de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, gegevens

met betrekking tot licht, klimaat, gewas en verbruik (= datasets).

MyRED analyseert de datasets en stuurt de armaturen aan op

basis van bepaalde door de Klant geparametriseerde waarden.

21.2 Wij hebben het recht om de van een specifieke klant verzamelde

datasets op elk moment, kosteloos, tijdens of na de

overeenkomst, naar eigen goeddunken en voor welk doel dan

ook te gebruiken en analyseren, met inbegrip van het

aggregeren of compileren van datasets met andere gegevens,

of de datasets te analyseren ten behoeve van AI-oplossingen

die aan alle klanten worden aangeboden, zoals, maar niet

beperkt tot de oplossingen die worden aangeboden in de

MyRED Light Recipe Library. De datasets zijn niet te koppelen

aan of te herleiden tot een specifieke klant, en zijn geen

persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening

gegevensbescherming.

 

22. Abonnementsperiode, verlenging en tussentijdse opzegging

22.1 De abonnementsperiode gedurende welke de Klant het recht

heeft om de MyRED Software te gebruiken bedraagt twaalf

maanden, tenzij in de offerte de opdrachtbevestiging anders is

vermeld.

22.2 De abonnementsperiode wordt automatisch verlengd met een

volgende periode van twaalf maanden, tenzij de Klant de

overeenkomst schriftelijk en met in achtneming van een

opzegtermijn van drie maanden opzegt.

22.3 Het recht op tussentijdse opzegging vóór het verstrijken van de

termijn is uitdrukkelijk uitgesloten.

E. Slotbepalingen

 

23. Gegevensbescherming

23.1 Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

23.2 Wij verwerken persoonsgegevens in verband met aanbiedingen

en overeenkomsten, om onze producten en diensten te leveren,

om onze facturen te innen, voor regelgevings- en

nalevingsdoeleinden en in het kader van bedrijfsontwikkeling.

Wij delen de verzamelde persoonsgegevens niet met, en

dragen deze niet over aan, derden. Wij dragen zorg voor de

uitvoering van passende technische en organisatorische

maatregelen om een op het betrokken risico afgestemd

beveiligingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de

stand van de techniek en de uitvoeringskosten. Wij bewaren

persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel van de

gegevensverzameling te bereiken of door wet- en regelgeving

wordt vereist.

 

24. Geheimhouding

24.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle

gegevens en informatie waarvan ieder van hen gedurende de

looptijd van de overeenkomst of bij het aangaan daarvan

kennisneemt. Dit geldt voor alle technische, commerciële,

operationele of financiële informatie die bekend wordt gemaakt,

alsmede voor alle gebruiksgegevens die gedurende de looptijd

van de overeenkomst worden opgevraagd.

24.2 Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die reeds

openbaar is, ontvangen is door een derde die niet onderworpen

is aan een geheimhoudingsplicht of reeds bekend is bij de

ontvangende partij. Evenmin valt hieronder informatie die de

ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting of

een rechterlijk bevel bekend moet maken.

24.3 De geheimhoudingsplicht blijft van kracht na beëindiging van de

overeenkomst, ongeacht de reden voor de beëindiging.

 

25. Anti-ronselbeding

25.1 Het is de Klant verboden om RED personeel, technici en

servicemonteurs voor eigen doeleinden in te huren.

25.2 Bij overtreding van dit verbeurt de Klant, zonder dat er een

voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling is vereist,

direct een contractuele boete. De boete bedraagt EUR

50.000,00 en EUR 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding

voortduurt.

 

26. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

26.1 Nederlands recht is van toepassing.

26.2 De rechtbank van Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om

kennis te nemen van alle vorderingen die voortvloeien uit of

verband houden met de rechtsverhouding tussen ons en de

Klant.