Ga naar inhoud
RED Horticulture
arrow
ROUGE ENGINEERED DESIGNS is een besloten vennootschap met een aandelenkapitaal van € 16.666, met maatschappelijke zetel op 60, Quai Perrache – 69 002 LYON, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 840 702 609 RCS LYON (hierna “RED”).

Verkoopvoorwaarden

ROUGE ENGINEERED DESIGNS is een besloten vennootschap met een aandelenkapitaal van € 16.666, met maatschappelijke zetel op 60, Quai Perrache – 69 002 LYON, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 840 702 609 RCS LYON (hierna “RED”).

RED is actief in de groothandel (business-to-business) van elektrische verlichtingsapparatuur voor de teelt (de “Producten”), evenals bijbehorende softwarediensten en -oplossingen, waarmee tuinders, op basis van een speciaal abonnement, de functionaliteiten van de apparatuur kunnen activeren en configureren, het verbruik van hulpbronnen kunnen programmeren, kunnen profiteren van geautomatiseerde recepten op basis van hun gewas en hun doelstellingen kunnen optimaliseren (de “Diensten en Oplossingen”).

De beschrijving van de door RED aangeboden Producten wordt gedetailleerd beschreven in de commerciële brochure, die kan worden geraadpleegd op de website die toegankelijk is via het adres www.horticulture.red en/of eventuele achtervoegsels en/of toegangsvelden die ernaar verwijzen, evenals in de voorzorgsmaatregelen voor gebruik die zijn opgenomen in de specifieke gebruiksaanwijzingen bij de verkoop van elk Product (de “Voorzorgsmaatregelen voor gebruik”).

DE PRODUCTEN AANGEBODEN DOOR RED ZIJN BEDOELD ALS EEN LEIDRAAD OM GROENTETELERS TE HELPEN BIJ HET MONITOREN VAN HUN GEWASSEN. ZE KUNNEN IN GEEN GEVAL HET NOODZAKELIJKE BEHEER EN/OF DE NOODZAKELIJKE MONITORING VERVANGEN DIE IN ALLE SITUATIES MOET WORDEN UITGEVOERD MET BETREKKING TOT DE BEHOEFTEN DIE BIJ ELK GEWAS IN KWESTIE HOREN.

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (de “AV”) vormen, samen met de commerciële brochure, die kan worden geraadpleegd op de internetsite die toegankelijk is via het adres www.horticulture.red en/of eventuele achtervoegsels en/of toegangsvelden die ernaar verwijzen, en de Voorzorgsmaatregelen voor gebruik die zijn opgenomen in de specifieke gebruiksaanwijzingen bij de Producten, dwingende contractuele bepalingen. De AV bevatten de algemene voorwaarden voor de aankoop, door een Klant, van Producten gedistribueerd door RED.
De algemene voorwaarden van dienstverlening, abonnement en gebruik van de Diensten en Oplossingen aangeboden door RED worden uiteengezet in afzonderlijke voorwaarden. De AV omvatten of hebben daarom geen betrekking op de Diensten (geregeld door de Algemene Voorwaarden van RED [AVV]), noch op de Oplossingen aangeboden door RED (geregeld door de Algemene Voorwaarden van RED [AVV]).

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U PRODUCTEN KOOPT. NA AANVAARDING BINDEN DE GCV DE KLANT AAN ROOD, IN OVEREENSTEMMING MET DE HIERONDER UITEENGEZETTE VOORWAARDEN.

RED raadt de Klant aan om na ontvangst van de duurzame drager die hem zal worden toegestuurd, na acceptatie van de GCS, een digitale versie hiervan op te slaan en te bewaren.

1. INLEIDENDE BEPALINGEN – DEFINITIES

1.1. De AV vormen het contract tussen RED en de Klant. Ze zijn van toepassing op alle verkopen van Producten. De AV zijn verbonden aan elk aanbod tot aankoop van RED. De Klant erkent dus de nodige tijd te hebben gehad om de voorwaarden ervan te bestuderen, alvorens zich te verbinden. De AV bevatten informatie en tekstuele details, waaronder met name:

– De identiteit van RED, zijn post- en elektronische contactgegevens, zijn activiteiten;
– De belangrijkste kenmerken, functionaliteiten en gebruikswijzen van de Producten, zoals hieronder gedefinieerd, evenals in de Voorzorgsmaatregelen voor gebruik;
– De prijs van de Producten, na verwijzing naar de commerciële brochure die kan worden geraadpleegd op de website die toegankelijk is via www.horticulture.red en/of eventuele achtervoegsels en/of toegangsvelden die ernaar verwijzen;
– De betalingswijzen die verbonden zijn aan de aankoop van de Producten, met name via de Betalingsbemiddelaar;
– De geldigheidsduur van de aanbiedingen van Producten;
– De wettelijke garanties die verbonden zijn aan de Producten.

1.2. DEFINITIES KLANT: verwijst naar de tuinder die een of meer Producten koopt, in overeenstemming met de bijgevoegde Voorzorgsmaatregelen voor gebruik, en die, na inschrijving op RED, kan profiteren van de Diensten en Oplossingen, onder de voorwaarden gedefinieerd in het Aanbod en in de afzonderlijke algemene voorwaarden van dienstverlening, inschrijving en gebruik, na specifieke inschrijving. De Klant die zich wenst te abonneren op de Diensten en Oplossingen moet bijgevolg een afzonderlijke bestelling plaatsen bij RED. De Klant wordt beschouwd als een vestiging in de juridische zin van het woord (individueel geïdentificeerd door een SIRET-nummer – vennootschap, dochteronderneming, filiaal, hoofdvestiging, secundaire vestiging, site, ondernemingsraad, etc.).De Klant is de enige medecontractant van RED.AANBOD: betekent het commerciële voorstel van RED aan de Klant met betrekking tot de verkoop van Producten opgesteld door welk middel dan ook en in het bijzonder door offerte. De GCS die van kracht zijn, worden bij elke offerte gevoegd, voor aanvaarding door de Klant.BESTELLING: verwijst naar de Offerte die door de Klant is aanvaard.GEGEVENS: verwijst naar alle onbewerkte gegevens, zoals, maar niet beperkt tot, alle informatie, vragen, suggesties, opmerkingen, lijsten, protocollen, studies, profielbladen, afbeeldingen, video’s, dossiers, rapporten, verklaringen, grafische diagrammen, tests, documenten, resultaten, enz, De bovengenoemde termen worden zowel in het enkelvoud als in het meervoud opgevat.

2. GEEN RODE BEMIDDELING

2.1. RED biedt geen bemiddeling, noch kan zij verantwoordelijk worden gehouden, op welke basis dan ook en op welk moment dan ook, voor enige interactie of transactie anders dan de verkoop van Producten door RED aan de Klant, onder voorbehoud van aanvaarding van de specifieke Aanbieding.

2.2. Geen enkele bepaling van de GCS, noch enige andere overeenkomst, zal geacht worden RED en de Klant in de context van een vereniging, vennootschap, ESV, bedrijf of enige juridische of de facto groepering of agentschap relatie of commerciële vertegenwoordiging, werknemer relatie, werknemers of soortgelijke te plaatsen. Noch RED, noch de Klant zal het recht of de bevoegdheid hebben om iets te ondernemen dat een verplichting voor een van hen kan creëren.

3. TOEPASSINGSGEBIED

3.1. DE PRODUCTEN GEEN SPEELGOED OF SPELLETJES ZIJN. RED vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat de Producten:
– niet functioneren onder water;
– gebruikt moeten worden in strikte overeenstemming met de Gebruiksaanwijzing;
– in geen geval de veiligheidsuitrusting vervangen die essentieel is voor de beoogde activiteit, noch de veiligheidsinstructies die gegeven worden in het kader van de genoemde activiteit.

DE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN STAAN IN DE SPECIFIEKE GEBRUIKSAANWIJZING BIJ DE VERKOOP VAN ELK PRODUCT, EVENALS OP DE WEBSITE DIE TOEGANKELIJK IS VIA WWW.HORTICULTURE.RED EN/OF EVENTUELE ACHTERVOEGSELS EN/OF TOEGANGSVELDEN DIE DAARNAAR VERWIJZEN.

3.2. De Producten mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksaanwijzing en de Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. AANKOOP VAN PRODUCT(EN) – NIET-CONFORMITEIT – RETOURZENDINGEN

4.1. Producten kopenDe Klant kan een Product kopen:
– bij RED:1. op zijn online winkel, toegankelijk via [email protected] een speciaal verzoek. In dat geval stuurt RED de Klant de Offerte en een bijbehorende bestelbon, inclusief de AV, als de Klant zijn of haar intentie tot aankoop bevestigt,2. bij elke professionele vertegenwoordiging waaraan RED deelneemt (beurzen, salons, verkooppunten, enz.);
– bij zijn andere erkende distributeurs.Voor elke vraag met betrekking tot de aankoop van een Product, wordt de Klant uitgenodigd om contact op te nemen met RED via het e-mailadres [email protected]. Voor elke gepersonaliseerde aanvraag, wordt de Klant ook uitgenodigd om contact op te nemen met RED via hetzelfde adres. In dat geval zal RED, na ontvangst van de toegezonden specificaties, een aangepaste Offerte opstellen.

4.2. Authenticiteit van de informatieDe Klant verbindt zich ertoe om nauwkeurige en authentieke informatie te verstrekken als onderdeel van de aankoopprocedure van het (de) Product(en).Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van zijn (hun) bestelling van het (de) Product(en) te controleren en om RED onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele fouten.Alle informatie die door de Klant wordt verstrekt bij het plaatsen van een bestelling is bindend voor RED, die niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van eventuele fouten. Elk verzoek tot wijziging van de bestelling van de Klant is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van RED.